ทิศหลักมี 4ทิศ | จากทิศทั้ง 4 และทิศย่อยทั้ง 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกอีกแบบ คือ |

ทิศหลักมี 4ทิศ

คือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ ทิศที่อยู่ติดกันทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกัน
external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e96.png?w=300&h=219

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้: อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้
ทิศตะวันตกเฉียงใต้:อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้:อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e1014.png?w=300&h=234


ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทิศ

external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e78.png?w=300&h=118

จากทิศทั้ง 4 และทิศย่อยทั้ง 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกอีกแบบ คือ

-ทิศเหนือ เรียกว่า (อุดร)
-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า (อีสาน)
-ทิศตะวันออก เรียกว่า (บูรพา)
-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า (อาคเนย์)
-ทิศใต้ เรียกว่า (ทักษิณ)
-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า (หรดี)
-ทิศตะวันตก เรียกว่า (ประจิม)
-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า (พายัพ)

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับมาตราส่วน


external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e217.png?w=535


external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e218.png?w=300&h=42

external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e135.png?w=535

อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร
หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 2 เมตร
รูปเสาธงสูง 4 เมตร แสดงว่า เสาธงสูง 8 เมตร
external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e314.png?w=300&h=43

external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e47.png?w=300&h=300

อ่านว่า มาตราส่วน 1 ต่อ 5
หมายความว่า ความยาวในรูป 1 หน่วย แทนความยาวจริง 5 หน่วย หรือกล่าวว่าความยาวจริงเป็น 5 เท่า ของความยาวในรูป
รูปใบไม้ยาว 3 เซนติเมตร แสดงว่า ใบไม้ยาว 15 เซนติเมตร
external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e55.png?w=288&h=300 external image e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e64.png?w=300&h=225


Home