ทศนิยม | หลักตัวเลขหน้าจุด หลักตัวเลขหลังจุด | ตัวอย่าง | จำนวนตรงข้ามของทศนิยมทศนิยม หมายถึง ค่าของจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นสิบส่วน ร้อยส่วน พันส่วน .... เท่า ๆ กัน ซึ่งเขียนได้ในรูปของเศษส่วนค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลักทศนิยม

ทศนิยมนั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบอกค่าของเงินที่เราใช้ การบอกเวลา บอกหน่วยความยาว ฯลฯ - การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมนั้น - ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือการเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10,100,1000 แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน - ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ และทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย
ล้าน
=== ===
แสน
=== ===
หมื่น
=== ===
พัน
=== ===
ร้อย
=== ===
สิบ
=== ===
หน่วย
=== ===
จุด
=== ===
หลักส่วนสิบ
=== ===
หลักส่วนพัน
=== ===
1,000,000
=== ===
100,000
=== ===
10,000
=== ===
1,000
=== ===
100
=== ===
10
=== ===
1
=== ===

หรือ 0.1
=== ===
หรือ0.001
=== ===

หลักตัวเลขหน้าจุด หลักตัวเลขหลังจุด


การกระจายทศนิยม
จำนวน 327.35 จะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้ 3 อยู่ในหลักร้อย มีค่า 300 2 อยู่ในหลักสิบ มีค่า 20 7 อยู่ในหลักหน่วย มีค่า 7 3 อยู่หลังจุดเป็นตัวแรกเรียกว่าหลักส่วนสิบ ซึ่งมีค่า หรือ 0.3 5 อยู่หลังจุดเป็นตัวที่สองเรียกว่าหลักส่วนร้อย ซึ่งมีค่า หรือ 0.05 ดังนั้น 327.35 อ่านว่า สามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามห้าหรือสามารถเขียนในรูปกระจายการบวกได้คือ 327.35 = 300 + 20 + 7 + 0.3 + 0.05

ตัวอย่าง


จำนวนทศนิยม 1 ตำแหน่งมี 10 เป็นตัวหาร เทียบกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบทศนิยม 2 ตำแหน่งมี 100 เป็นตัวหาร เทียบกับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยเลขทศนิยมทำให้เป็นเศษส่วนได้โดยการหารด้วย 10 หรือ 100 - การแปลงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเป็นเศษส่วน เช่น 0.6 เขียนเป็นเศษส่วนได้ 0.08 เขียนเป็นเศษส่วนได้ - การแปลงทศนิยมสองตำแหน่งเป็นเศษส่วน เช่น 0.56 เขียนเป็นเศษส่วนได้ 0.98 เขียนเป็นเศษส่วนได้

จำนวนตรงข้ามของทศนิยม


ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบที่มค่าสัมบูรณ์เท่ากัน จะอยู่คนละข้างของ 0 และอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากัน เช่น -1.5 และ 1.5
  • -1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของ 1.5 และ 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของ -1.5 ,
  • -1.75 เป็นจำนวนตรงข้ามของ 1.75 และ 1.75 เป็นจำนวนตรงข้ามของ -1.75
  • ถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วย -a และ a + ( - a ) = ( - a ) + a = 0 จำนวนตรงข้ามของ -1.75 เขียนแทนด้วย - ( - 1.75 )จำนวนตรงข้ามของ -1.75 คือ 1.75 เนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ -1.75 มีเพียงจำนวนเดียว ดังนั้น -( -1.75 ) = 1.7 ถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ - a คือ a และเขียนแทนด้วย -( -a )ในการหาผลลบของทศนิยมใด ๆ ใช้ข้อตกลงเดียวกันที่ใช้ในการหาผลลบของจำนวนเต็ม คือ
ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

external image 730781bg075bv3l4.gif

Home